Aquares glassklar epoksy 1kg base+0,5kg herder

Varenr.
9115793
Lager
På lager
Pris
kr 435,00
Les datablader som ligger under dokumenter på denne side før bruk.
 
 
Leveres med 1 kg base og 0,5 kg herder.
Aquares Glassklar epoksy er godkjent for kontakt med kald mat og kald drikke.
Den er blitt testet i 24 timer, 40 grader og ingen giftstoffer tilstede.
Aquares er Glassklar og UV-bestandig.
 
OBS: Epoksy og Herder kan være litt "grøtete" i bunnen. Dette gjelder dersom epoksy har blitt oppbevart under 16 grader celsius og kan derfor krystalisere seg.
Sett da boksen i varmt vann så blir den flytende igjen.
Ved tilsetting av farge så gjør man det først i Base og deretter tilfører herder.

AQUARES er en ultraklar rask herding epoksyharpiks. Denne epoksyharpiksen har lagt til UV-stabilisatorer, og den brukes til beleggharpikskunst, mosaikk, fotografier, bordplater og mer. 
Blandingsforhold (harpiks: herder) : 100 : 50 (etter vekt) må veies nøyaktig for best mulig resultat.
Omtrentlig blandingsviskositet ved 25 ºC: 300 mPas
Levetid før den er geleaktig (100 g ved 23 °C): 15 min
Herdingstid: (150 g ved 23 °C): 5–6 timer, fullstendig herdet etter 24 timer
 
Rapport om matkontakt:
Aquares harpiks ble testet i National Laboratory of Health, Environment and Food Slovenia angående matkontakt (eksempel nr. 17/40024 , rapport nr. 2131b-17/28339-17/40024/2)
Aquares (riktig herdet i minst 48 timer) er i samsvar med:
1. November 2005 om begrensning av bruk av visse epoksyderivater i materialer og artikler som er ment å komme i kontakt med mat (Tekst med EØS-relevans)
2. Artikkel 10. og artikkel 11. 10.01.2011 14.01.2011 om plastmaterialer og artikler som skal komme i kontakt med mat Tekst med EØS-relevans
3. Artikkel 3 (1a) FORSKRIFT (EF) Nr. 1935/2004 AV EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET av 27.10.2004 om materialer og artikler som er ment å komme i kontakt med mat- og opphevelsesdirektiver 80/590/EØF og 89/109/EØF for flere kontakter med mat opptil 24 timer ved romtemperatur
 
AUARES EPOKSY ER IKKE BEREGNET FOR VARM MAT ELLER VARM DRIKKE.

Komponent A Base
Fare
H315 –Irriterer huden.
 H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 –Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 – Giftig , med langtidsvirking for liv i vann.
P101 – Hvis medisinsk råd er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden.
 P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 – Les etiketten før bruk.
P261 – Unngå innånding av støv/røyk/ gass/tåke/damp/spray.
 P280 – Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ ansiktsbeskyttelse.
P305 + P351 + P338 – VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig
med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige.
Fortsett å skylle. P321 – Spesifikk behandling (se … på denne etiketten).
P362 – Ta av forurensede klær og vask før gjenbruk.
P501 Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.
Komponent B Herder

H302: Farlig ved svelging.
H314: Gir alvorlige etskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann. 

  P101 Hvis legehjelp er nødvendig,

produktbeholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P103 Les etiketten før bruk.
P260 Ikke pust inn støv/røyk/
gass/tåke/damp/spray.
P303+361+353 VED HUDKONTAKT (eller hår): Fjern/ta umiddelbart av alle forurensede klær.P305+
351+338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll kontinuerlig med vann
i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilgjengelige – fortsett å skylle. Skyll huden med vann/dusj. Ring umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Kast innhold/ beholder i henhold til forskrifter