Ebonizit sort polish 250ml

Varenr.
201003
Lager
På lager
Pris
kr 195,00

EBONIZIT svart polish 250ml
-Hurtigtørkende svart polermiddel
-Designet for å coate de fleste treslag i klassisk ibenholtsort.
-Påfør i tynne lag.
-Tørk på ca 15-20 minutter.
-Egnet for påføring over en base av LignoSeal CELLU eller LignoSeal ALCO slipeforseglere

Ebonizit
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P241 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P501  Innhold/beholder leveres til gjennvinningsstasjon

Dokumenter