Vacuseal stabiliseringsvæske 5 L transparant

Varenr.
69231175
Lager
1
Pris
kr 1 899,00

VACUSEAL STABILISERINGSVÆSKE 5 LITER TRANSPARANT.


VACUSEAL WOOD   er  en  varmeherdet  harpiks  som brukes til  stabilisering  og  herding av  tre  og  alle  andre  porøse  materialer.
Dette er en stabiliseringsvæske som er lik andre væsker av samme slag.
Vi har også fått testet denne her i Norge av folk som bruker mye av den og tilbakemelding er meget bra.
Denne er ferdigblandet med herder og har en varighet på 7 måneder når den sendes ut fra vårt lager.
Bruksanvisning som tilsier hvordan man bruker vakumtank og pumpe kan være forskjellig fra type til type utstyr.
Sjekk derfor hvordan deres eget utstyr fungerer.

UTSTYR SOM BEHØVES

• VACUSEAL Wood harpiks;
• vakuumkammer,  beregnet for  stabilisering av tre,
• vaccum pumpe,
• liten ovn  (ADVARSEL    Ikke  bruk  en  ovn som  skal  brukes  til å tilberede  mat)
• aluminium folie; tre  med  fuktighet  på  5%  og  mindre;
•   vernebriller, vernehansker;

  Oppbevares i tett lukket originalbeholder på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.
Beskytt mot frysing og direkte sollys. Oppbevares ved temperaturer som ikke overstiger 25°C. Vi anbefaler langtidsoppbevaring i kjøleskap.


FORBEREDELSE
Trestykker   beregnet  for  stabilisering skal  være  tørre  og  rene. Ideelt sett  bør fuktigheten  ikke  overstige  5%.
ADVARSEL! Etter  oppvarming i ovnen, la emne avkjøles til romtemperatur i en lufttett  beholder.   Dette er nødvendig fordi  et  veldig  tørket,  varmt   trestykke vil  begynne  å  ta til seg   fuktighet  fra  luften  så snart  den  begynner å  kjøle seg  ned.     Ikke  stabiliser varme   trestykker,  fordi  det  vil  forårsake  for tidlig  polymerisering. (herding)

STABILISERING
1. Forbered trestykkene    dine.
2. Plasser bitene i    vakuumkammeret  og sett vekt på dem.
3. Tilsett VACUSEAL  WOOD  slik  at     trestykkene  dine  er helt dekket med harpiks (minst    25  mm)
4. Sett  inntaksluftventilen  i  AV-stilling  (vinkelrett  på ventilen). Sett  avtrekksventilen  i   PÅ-stilling  (parallelt med  ventilen). 
5. Slå på  vakuumpumpen    og behold  den  til  det ikke er   luftbobler  eller  en  liten  mengde. 
6. Slipp vakuumet og la trestykkene være    nedsenket dobbelt så    lenge   de har vært  under  vakuum.
7. Fjern brikkene og pakk  dem  inn  i  alu  folie  og  herd  ved  90 °C,  avhengig  av   størrelsen på  trestykkene,  tar  denne prosessen 60-90  minutter.
8. Etter å ha fjernet  fra    ovnen,  pakk ut folien  og  la  den avkjøles     ved  romtemperatur   .
9. Fjern all ubrukt  harpiks  fra  kammeret  og  hell  den  i  en separat beholder  og  oppbevar den i  en lukket beholder  på  et  mørkt  og  kjølig sted (helst nedkjølt).
10. Vask  kammeret  med  såpe  og vann.
11. VACUSEAL kan farges  med  KOLORO  P  fargestoffer


 

Les datablad før bruk.

H315 Irriterer huden
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H412 Skadelig,med langtidsvirkning for liv i vann
 P273 Unngå utslipp til miljøet.
 P280 Bruk vernehansker/ verneklær/ øyevern/ ansiktsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle.
 P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
 P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
 P410 Beskyttes mot sollys.
P411 Oppbevares ved temperaturer som ikke overstiger 25°C/77°F. P261 Unngå innånding av damp/spray. P264 Vask forurenset hud grundig etter håndtering.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
 P362+P364 Ta av forurensede klær og vask dem før gjenbruk.